Prešov

Publikováno: 4.3.2009
Prešov nebo také rusínsky Prjašev, německy Preschau nebo maďarsky Eperjes, se nachází na východním Slovensku a je hlavním městem Prešovského samosprávného kraje.

Město leží v Košické kotlině a je obklopeno Slánskými vrchy a Šarišskou vrchovinou. Prešovem protékají dvě řeky a to Torysa a Sekčov. S 91 tisíci obyvateli je Prešov třetím největším slovenským městem.
Prešov 
 Historie města


    Archeologické nálezy poukazují na to, že Prešov je osídlen už od starší doby kamenné. Slovanské osídlení se datuje od 6. století našeho letopočtu. V 11. století bylo území začleněno do uherského království. Obyvatelé se začali mísit s přicházejícími skupinkami Maďarů a na přelomu 12. a 13. století do etnického složení obyvatelstva přibyl i německý element.
    Roku 1299 získal Prešov statut královského města, což značně přispělo k jeho budoucímu vývoji. Štěstí Prešova spočívalo v tom, že ležel na křižovatce obchodních cest, které spojovaly především Sedmihradsko s Haličem a jižními oblastmi Polska. V té době, kdy ve městě žilo 3 000 se téměř desetina z nich zabývala řemeslem. Nicméně obchod byl nejvýznamnějším zdrojem příjmů. Hlavní komodity byly víno dovážené z Potisí do Polska, odkud se obchodníci vraceli s plátnem, olovem a kožešinami.
    PrešovBěhem protireformace v 17. století bylo město značně oslabeno jak hospodářsky tak lidsky. K roku 1617 zde žilo 3 600 obyvatel, o sto let později již jen něco kolem 2 000. Promíchala se i etnická skladba populace – z vesnic přicházeli Slováci, Rusíni, Poláci a i pobělohorští exulanti z vedlejších zemí Koruny české. 
    Zajímavostí je, že začátkem 18. století v důsledku úbytku obyvatel město nabízelo zdarma dům, měšťanská práva a na několik let osvobození od daní každému, kdo byl ochoten se v něm usadit.
Průmyslová revoluce přicházela do města pozvolna. Po požárech koncem 19. století nastala rozsáhlá přestavba. Přibylo mnoho veřejných budov (řecko-katolický seminář Alumneum, dívčí ústav Sancta Maria či židovská synagoga) a s nimi i nové ulice (Vojanského nebo Plzeňská).
Po vzniku nového státního útvaru roku 1918 na troskách Habsburské monarchie – Československa – se i Prešov stal jeho součástí. Avšak již o necelý rok později, v červenci 1919, vznikla komunistická Slovenská republika rad jako autonomní součást Maďarské republiky rad, avšak vydržela pouhé necelé tři týdny. 
    Po únoru 1948 začala socialistická výstavba, industrializace a kolektivizace – budovaly se fabriky, rostla zaměstnanost a přibývaly nové byty. Ovšem za cenu znárodnění majetku a tím i omezení občanských svobod nejen pro zisk kapitálu. S tím byl spojen i nárůst populace, jež roku 1950 dosáhla téměř 23 000 lidí. O dvacet let později to bylo již 55 000 a k roku 1989 již přes 80 000.
    V současné době je Prešov díky stabilnímu hospodářskému růstu Slovenska rozvíjející se město. Realizuje se zde mnoho stavebních projektů jako hypermarkety, obchodní centra, bazény, hotely a samozřejmě i obývací domy. 

Prešov

Památky


Neptunova fontána - je nejstarší fontánou města. Byla postavena v roce 1789 jako dar městu od židovského obchodníka Marka Holländera. Sochu vyhotovil košický sochař Vincet Staviarsky.
 
Kalvárie - západnímu okraji města dominuje barokní komplex Kalvárie. Vznikal mezi lety 1720-1769 z prostředků dárců, kterým ze začátku sloužil jako hřbitov. Celou soustavu Kalvárie tvoří kostel sv. Kříže, čtrnáct kapliček křížové cesty, kaplička Svatých schodů, katakomby a přilehlý hřbitov.
 
Konkatedrála sv. Mikuláše – základy monumentální katedrály (téměř 55 metrů dlouhá a 34 metrů široká s 71 metrů vysokou věží) stojí na starší sakrální stavbě ze 13. století. Stavba katedrály samotné by se dala rozdělit do několika etap. První se odehrála někdy v polovině 14. století, kdy byl postaven kostel. Druhá se odehrála po požáru roku 1418, kdy se práce na čas zastavily a pokračovaly v období let 1420-1440. Na začátku 16. století začala etapa třetí, jež měla především za cíl sjednotit slohově nesourodý celek. Do díla se v období 1502-1515 pustil stavitel Ján Brengyszey. Po velkých požárech na začátku a konci 18. století musel chrám projít opravami, které mu vtiskly částečně barokní podobu. Finální úpravy proběhly na začátku 20. století, kdy byla věž opět „gotizována“ a došlo i k interiérovým úpravám.
 
Evangelický kostel – 1. května 1642 byl položen základní kámen evangelického kostela, jenž jezuité později zasvětili Nejsvatější Trojici. Pozdně renesanční stavba byla dokončena roku 1647. Uvnitř můžete nalézt po obou stranách pěvecké tribuny. Pilíře chrámové lodi jsou zdobeny bohatě profilovanými římsovými hlavicemi. Svoji pozdně renesanční podobu si kostel zachoval dodnes. Byl renovován v letech 1850 a 1947. Vnitřní zařízení kostela pochází částečně ze 17. století. Neorománský hlavní oltář má uprostřed sloupové architektury kopii obrazu Krista a Samaritánky. Originál obrazu totiž shořel při požáru roku 1913.
 
Evangelické kolegium – stavba byla zahájena roku magického čísla 1666. Přes spory s panovníkem, se ve stavbě pokračovalo za vydatných finančních injekcí uherských stavů. Na novou školu přispěli i evangelíci ze Sedmihradska, Holandska, Polska a dokonce přispěli i švédský král, dánský král a saský kníže. V říjnu 1667 byla škola slavnostně otevřena. Tehdy to byla trojkřídlá jednoposchoďová stavba s dvorem uprostřed, jenž byl na jižní straně uzavřen zdí a bránou. Pod celou budovou jsou sklepy s pozdně renesančními klenbami. Škola si vybudovala dobré jméno za hranicemi, což vyvolalo nevůli panovnického dvora. Roku 1673 převzali školu jezuité a o sto deset let později budovu opět získali evangelíci.
 
Župní dům – na místě dnešního domu stály do roku 1769 dva kamenné renesanční dvojpodlažní domy. Jejich spojením vznikla v letech 1769-1770 reprezentační administrativní budova Šarišské župy. Průčelí je bohatě symetricky členěné a tvoří ho dva vstupní portály z kamene. 
 
Sousoší Immaculaty – pískovcové sousoší bylo postaveno neznámým mistrem roku 1751. Podstavec byl doplněn čtyřmi světci, avšak zachoval se pouze svatý Jan Nepomucký a svatý Mikuláš. Dominantou sousoší je pískovcová socha Madony s dítětem s pozlacenou korunkou a žezlem. 
 
Sousoší sv. Rochuse – v roce 1733 bylo na volném prostranství před františkánským kostelem postaveno pískovcové sousoší svatého Rochuse. Na vrcholu bohatě členěného sloupu s reliéfem jeskyně stojí vzpřímená postava svatého Rochuse. Na trojbokém postavci jsou zobrazeny plastiky sv. Sebastiána, Antona Paduánského a Jana Nepomuckého. 
 
Kostel a klášter františkánů – nejprve karmelitánský kostel Panny Marie, později svaté Trojice, a klášter byly vystavěny kolem roku 1380. Roku 1559 karmelitáni místo opustili a jejich majetek propadl městu. V druhé polovině 17. století byl kostel s klášterem darován františkánům, kteří jej roku 1660 přestavěli. Na severní i jižní straně komplex ohraničili kamennou zdí. Avšak o dvacet let později bylo místo zpustošeno a až v prvním desetiletí 18. století došlo k rozsáhlejší rekonstrukci. K opravám docházelo i během 19. a 20. století.
 
Městské opevnění – dodnes se zachovaly jen malé zbytky (opevnění bylo likvidováno v 19. století), avšak dodnes je možné sledovat jeho bývalou trasu podle tvaru okolního terénu a ve směřování původních okrajových uliček. Na východní straně se zachoval vodní příkop. Na severovýchodě zůstala dvojpodlažní bašta se střílnami, jež byla původně spojena s vnitřními hradbami. Ve střední části západní hradby se zachovala malá brána, též zvána jako Floriánova, která byla chráněna baštou. 
 
Radnice – soudobá budova radnice je výsledkem mnoha stavebních úprav. Na konci 15. století dům patřil malíři Petru Molerovi. Na začátku 16. století byl přestaven na městskou vinárnu. Během 16. století byla budova opět rozšířena a i nadále sloužila jako městská vinárna. Už v druhé polovině 18. století byl objekt označován jako radnice. Po požáru roku 1788 došlo k velké přestavbě, během které byl přidán balkón, z něhož byla 16. července 1919 vyhlášena Slovenská republika rad.
Prešov 
Muzea a galerie

 

Krajské muzeum – Toto vlastivědné muzeum vzniknuvší roku 1945 sídlí v Rákocziho paláci v centru města. V nabídce je řada zajímavých expozic jako například historické zbraně, dějiny Prešova od 9. do 19. století, historické rodiny nebo na gazdovském dvoře.
Adresa: Hlavná 86
Tel.: +421 51 773 47 08
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk

 
Muzeum rusínské kultury – nejmladší muzeum na Slovensku vzniklo v lednu 2007. Cílem muzea je získávání, ochraňování, vědecké a odborné zpracování a zpřístupňování muzejních sbírek, jež dokládají vývin materiální a duchovní kultury Rusínů na Slovensku. Muzeum nabízí tři expozice a to: Aktuální knižní publikace o Rusínech a pro Rusíny; Moderní dějiny Rusínů na Slovensku a Rusínská identita ve světle ikon starých písemností v řeckokatolických a pravoslavných církvích působících na území SR.
Adresa: Masarykova 10
Tel. +421 51 773 15 26
E-mail: muzeum.rkpo@gmail.com  
 
Muzeum vín – prostory muzea se nacházejí ve starobylých dvojpodlažních sklepech pod prešovskou radnicí. Návštěvníci se dozvědí o víně mnoho zajímavostí – jak se zpracovává, jak se podává a správně vychutnává. Expozice není zaměřena pouze na Slovensko nýbrž i na Moravu a jiné oblasti z celého světa. Celou kolekci tak tvoří více než 1500 vín.
Adresa: Floriánova ulice
Tel.: +421 51 773 31 08
E-mail: muzeum.vin@stonline.sk  
 
Židovské muzeum – založeno roku 1928 mu patří slovenské prvenství. V roce 1931 muzeum začalo působit v prostorách tzv. vodní bašty Kumšt, o což se zasadili Ing. Eugen Bárkány a dr. Teodor Austerlitz. Oba mají i největší podíl na jeho budování. Shromáždili několik stovek předmětů ze Slovenska a početné dary ze zahraničí. Za druhé světové války muselo muzeum svoji činnost ukončit a po válce nebyl o jeho obnovení zájem. Teprve koncem listopadu 1993 byla část sbírky opět zpřístupněna veřejnosti.   
Adresa: Švermova 32
Tel.: +421 51 773 16 38
E-mail: mzk@snm.sk


Šarišská galerie – sídlí ve čtyři sta let starém domě renesančního slohu. Galerie samotná byla založena až roku 1956 jako Krajská galerie v Prešově, přičemž první výstava proběhla o rok později. V roce 1991 se přejmenovala na Šarišskou a řadí se k nejstarším regionálním galeriím na Slovensku, která vyhledává tvorbu umělců východní části země.
Adresa: Hlavná 51
Tel.: + 421 51 772 54 23
E-mail: sg.po@stonline.sk , sg.po@centrum.sk

Prešov

Text: Maxim Kucer
Foto: Oskár MažgútDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

SR, Prešov – drahokam Šariše
Publikováno: 11.5.2016
Dnes se vydáme do třetího největšího města Slovenska, abychom poznali jeho krásy, památky i zajímavosti. Nachází se v kraji, který je po něm pojmenován. Město je známé díky soli i Turínskému plátnu a v neposlední řadě je vstupní branou do rázovitého regionu Šariš. Pokud jste tipovali, že je řeč o Prešově, tak jste uhodli.

Slovensko: Lázně Vyšné Ružbachy
Publikováno: 15.9.2011
Na Slovensku existují dvě desítky lázní, z nichž většina je založena na léčivých pramenech. Mnohá tato vřídla a jejich léčivé účinky znali lidé už v dávné historii a patří k nim i dnešní Kúpele (Lázně) Vyšné Ružbachy.

Východní Slovensko: Region Šariš - Šarišský hrad I.
Publikováno: 9.2.2012
Už od pradávna vyrůstaly ve strategických polohách, téměř při všech významných obchodních cestách či vodních tocích, kamenné hrady, strážní věže či dokonce paláce. Z mnoha, kdysi obávaných sídel moci, se dnes dochovaly už jen ruiny opředené pověstmi. Dnes společně navštívíme jedinečnou zříceninu v regionu Šariš - Šarišský hrad.

Východní Slovensko: Region Šariš - Šarišský hrad II.
Publikováno: 16.2.2012
V minulosti patřil Šarišský hrad k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším hradům Uherska. I když dnes je z něj už jen zřícenina, určitě vás okouzlí. A to nejen svou velikostí.

Sabinov: Poklidné městečko v regionu Šariš
Publikováno: 20.1.2011
Východoslovenské městečko Sabinov se v minulosti proslavilo díky filmu Obchod na korze, natočenému podle novely spisovatele Ladislava Grosmana, jemuž v roce 1966 Americká filmová akademie, jako prvnímu československému filmu, udělila zlatou sošku Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

SR: Kežmarok – hrad Černé paní I.
Publikováno: 9.1.2014
Jak jsme v minulém článku slíbili, dnes naše putování po královském městě Kežmarok ukončíme na hradě. Kežmarský hrad, který patří k jedněm z mála pevností na světě, které nestojí na kopci, skrývá mnoho zajímavých a tajuplných zákoutí, které společně v následujících řádcích navštívíme.

SR: Kežmarok - Turbína, babička pod Tatrami
Publikováno: 5.12.2013
Na huncovské cestě u královského města Kežmarok stojí nenápadná budova, která skrývá zajímavou historii. Jedná se o nejstarší malou vodní elektrárnu na Slovensku, která dodnes dodává elektrickou energii pro obyvatele města.

SR: Kežmarok – památky na každém kroku II.
Publikováno: 2.1.2014
Minulý týden jsme navštívili pamětihodnosti města Kežmarok, a to dřevěný artikulární kostel, Kežmarské lyceum, nový evangelický kostel, radnici či muzeum bytové kultury. Dnes budeme v naší cestě po památkách pokračovat.

Východní Slovensko: Solivar – unikátní technická památka I
Publikováno: 23.2.2012
Dnes se společně opět vydáme na východní Slovensko. V našem dvoudílném seriálu navštívíme jednu z nejpozoruhodnějších technických památek na Slovensku – prešovský Solivar.

Východní Slovensko: Solivar – unikátní technická památka II
Publikováno: 1.3.2012
Dnes se vydáme na prohlídku jednoho z nejzajímavějších technicko-technologických muzeí v rámci Slovenska.


Souvisejicí fotogalerie

SR: Prešov – vstupní brána regionu Šariš
Třetí největší město na Slovensku – Prešov – nabízí návštěvníkům přes 300 kulturních památek, nád...

SR: Kežmarok – královské město východu
Vydejte se s námi prostřednictvím fotogalerie do okresního města Kežmarok. Toto královské mě...

SR: Prešov – Národní kulturní památka Solivar
Prešovský Solivar je jedna z nejpozoruhodnějších technických památek v rámci Slovenska. Areál pán...

SR: Sabinov – městečko na východním Slovensku
Městečko Sabinov leží na řece Torysa, nachází se na východním Slovensku v Prešovském kraji a má o...


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

V tuto chvíli není žádná soutěž aktivní. Předchozí soutěže najdete v našem archivu soutěží.

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

23.11.2022
Vánoční trhy patří neodmyslitelně k předvánočnímu období. Tentokrát vás pozveme k našim sousedům. Začneme v Praze, kde se od 26. listopadu 2022 do 6. ledna 2023 rozzáří Staroměstské náměstí.
22.11.2022
Město Vysoké Tatry spolu s městem Zakopané zrealizovalo projekt tatranských cyklotras, jehož cílem bylo zvýšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví na obou stranách Tater, a to prostřednictvím rozvoje rekreační infrastruktury.
15.11.2022
Když se největší barokní venkovské sídlo Rakouska oděje do zimních šatů, jeho nádvoří rozzáří tisíce světélek, vzduchem se šíří vůně pražených mandlí nebo lahodných punčových variací a scéna na zámeckém nádvoří patří tradičním tónům vánočních písní, můžete se těšit na nezapomenutelný (před)vánoční zážitek.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE 

 

(včetně výskytu koronavirus COVID-19 i válečného konfliktu na Ukrajině).

.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:sobota 26. 11. 2022
svátek:Artur
dnes:
sobota 26.11.
4 °C
zítra:
neděle 27.11.
1 °C

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X